Stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3: update van de situatie

Tijdens de geplande stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3 stelde de exploitant, tijdens een inspectie in de bunkergebouwen van beide reactoren, een betondegradatie vast. Deze gebouwen huisvesten de noodsystemen van het 2de niveau. In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van deze gebouwen tegen externe gebeurtenissen in het gedrang komen. Beide reactoren kunnen dan ook pas opnieuw worden opgestart wanneer uit de analyses blijkt dat deze weerstand werd gewaarborgd, nadat de nodige reparaties werden uitgevoerd. Deze gebeurtenissen hebben geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu.

  • Doel 3:

Tijdens de geplande stop van Doel 3, begin oktober, voor het jaarlijkse onderhoud van de reactor, stelde de exploitant een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waar zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen. De analyses toonden aan dat deze degradatie werd veroorzaakt door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden.

Om de nucleaire veiligheid te kunnen waarborgen, moet de werking van deze noodsystemen steeds gegarandeerd blijven. Om die reden moet het gebouw dan ook tegen alle mogelijke externe gebeurtenissen weerstand kunnen bieden. Met de vastgestelde betondegradatie kan deze weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen en bijgevolg kan ook de werking van deze noodsystemen niet gewaarborgd worden. De aangetaste delen van de plafonds van deze lokalen moeten dan ook tijdens deze geplande stillegging van de reactor worden hersteld.

Na analyse werd deze gebeurtenis momenteel ingedeeld als INES-1. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatiemiddel dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is, snel en begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

>> Raadpleeg webbericht over Doel 3

Sinds deze degradatie werd ontdekt, heeft de exploitant, onder supervisie van het FANC en zijn filiaal Bel V, verschillende herstel- en versterkingswerken aan het beton uitgevoerd. Na analyse is gebleken dat de initieel voorziene herstelwerken niet volstonden om de weerstand te waarborgen. Derhalve heeft de exploitant beslist om bijkomende werken aan de bunker uit te voeren, door er o.a. een extra dakstructuur in aan te brengen. Deze werken zijn nu bijna afgerond.

  • Tihange 3:

Een gelijkaardig probleem werd in april 2018 gedetecteerd tijden de geplande stillegging van de reactor van Tihange 3. De exploitant stelde ook daar een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waarin zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen.

In dit geval hebben de analyses evenwel aangetoond dat het beton reeds verzwakt was door de warmte en de vochtigheid, maar dat deze degradatie verder te wijten was aan de blootstelling van het betonnen plafond aan een krachtige en hete stoomstraal die bij een conformiteitstest van een van de kleppen is vrijgekomen, nadat de reactor reeds was stilgelegd. Ook hier zijn de herstelwerken reeds van start gegaan.

Deze gebeurtenis werd in oktober 2017 ingedeeld als INES-0. De eerste analyses tonen aan dat de aantasting in Tihange 3 minder erg is dan in Doel 3. Daarenboven is, in tegenstelling tot bij Doel 3, de degradatie in Tihange 3 gebeurd wanneer de reactor reeds stil lag en bleven de veiligheidsfuncties dan ook gewaarborgd. Er worden nog bijkomende analyses uitgevoerd en op basis hiervan zou het INES-niveau nog kunnen worden aangepast.

 

In beide gevallen moeten de werken zijn afgerond en de weerstand van de gebouwen worden aangetoond vooraleer het FANC en zijn filiaal Bel V groen licht kunnen geven voor de heropstart van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3. Het dossier zal dan ook aandachtig verder worden opgevolgd.

Beide gebeurtenissen hebben geen enkele impact gehad op  de bevolking, de medewerkers en het leefmilieu.

  • Situatie van de andere reactoren:

Na de ontdekking van de degradaties in Doel 3 moest de exploitant ook kunnen aantonen dat er geen redenen waren om te twijfelen aan de toestand van het beton in soortgelijke lokalen van de andere reactoren waar zich dit fenomeen ook kon voordoen en dat het dus niet nodig was om de stillegging van deze reactoren te vervroegen om er preventieve herstelwerken aan uit te voeren. Gezien de degradatie in Tihange 3 werd veroorzaakt doordat er stoom vrijkwam tijdens een specifieke test van een van de kleppen wanneer de reactor reeds stillag, blijft deze conclusie onveranderd. Toch wordt deze gebeurtenis en het fenomeen verder geanalyseerd.

De reactorgebouwen waarop dit fenomeen mogelijk ook betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4, zullen bij de volgende geplande stilleggingen, die respectievelijk in augustus en november 2018 zullen plaatsvinden, worden geïnspecteerd.