SCK CEN krijgt oprichtings- en exploitatievergunning voor RECUMO-installatie

Op 21 januari 2022 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning van de Instelling van openbaar nut "Studiecentrum voor Kernenergie", SCK CEN gewijzigd en uitgebreid met de RECUMO-installatie. Het besluit verscheen op 1 maart in het Belgisch Staatsblad.

Op 20 december 2019 diende SCK CEN de vergunningsaanvraag in voor de uitbreiding van de SCK CEN-inrichting in Mol met de RECUMO-installatie. De aanvraag werd vervolgens door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onderworpen aan de verschillende stappen van artikelen 6 en 12 van het algemeen reglement. In de RECUMO-installatie kunnen uraniumresiduen die voortkomen uit het 99Mo-productieproces van het IRE worden gezuiverd en omgezet in een bruikbare vorm, te weten (laag verrijkt) uraniumoxide.

In de loop van maart en april 2021 werd een openbaar onderzoek georganiseerd in de gemeenten die zich bevinden in een straal van 5 kilometer rond de site van het SCK CEN in Mol (Mol, Balen, Dessel, Geel en Retie). Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend die grondig werden geanalyseerd. Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was daarbij ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 10 december 2021 legde het FANC zijn positieve beoordeling van de aanvraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de vergunning op 21 januari 2022 verleend bij koninklijk besluit.

Raadpleeg de bijhorende documenten: